UNESCO-MICROSOFT HACK FOR ASEAN CULTURE OF PEACE

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ องค์การยูเนสโก กรุงเทพมหานคร และ สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute)ขอเชิญ "นักพัฒนา Web/Mobile Application นักออกแบบ UX/UI นักออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์" รวมทีมหญิง-ชาย 2-5 คน เพื่อร่วม Hackathon เปิดโลกสันติวัฒนธรรม ผ่านเนื้อหาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Shared Histories of South-East Asia)

รางวัลถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ เงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท

สมัครวันนี้ - 25 มีนาคม 2561

เกี่ยวกับกิจกรรม Hackathon

 • - วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นวิชาประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เปิดประตูความเข้าใจในโลกหลากภาษา มีนักประวัติศาสตร์และครูอาจารย์ทั่วเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการขององค์การยูเนสโก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 สามารถดาวน์โหลดสรุปเนือหาวิชาประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ได้ที่นี่ http://bit.ly/2ockjfZ
 •  
 • - เนื้อหาของประวัติศาสตร์มี 4 ประเด็นได้แก่ ผู้คนและพื้นที่ ศูนย์กลางอำนาจสมัยโบราณ ข้าวและเครื่องเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก มีบทเรียนทั้งสิ้น 25 บทสำหรับประเด็นเหล่านี้ มีการจัดปฐมนิเทศน์ให้ก่อนการ Hackathon เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจให้ผู้เข้าแข่งขันเกี่ยวกับเนื้อหาของประวัติศาสตร์ร่วมราก
 •  
 • - แต่ละทีมจะเลือกมาหนึ่งบทเรียนหรือหลายบทเรียนเพื่อพัฒนาเป็นแอปพลิเคชั่น
 • -สามารถใช้ข้อมูลรูปภาพ เสียงและวิดิโอจากแหล่งต่างๆที่มีนโยบาย Creative Commons อาทิ photobank.unescobkk.org, search.creativecommons.org, Getty Images Creative Commons เป็นต้น หรือแหล่งอื่นๆที่ทีมที่เข้าแข่งขันได้ขออนุญาตใช้สื่อรูปภาพ เสียงและวิดิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 •  
 • - พัฒนาเป็น Web/Mobile Application หรืออุปกรณ์เพื่อประชาชนทั่วไป
 •  
 • - แอพลิเคชั่นต้องสื่อเนื้อหาของประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและสันติวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกับหนึ่งในประเด็นที่องค์การยูเนสโกได้พัฒนาเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ขึ้น ได้แก่ ผู้คนและพื้นที่ ศูนย์กลางอำนาจสมัยโบราณ ข้าวและเครื่องเทศ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลก
 •  
 • - สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์นี้กับจุดประสงค์การใช้งานอื่นๆ ได้ เช่น การค้าขาย การเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม การท่องเที่ยวและเดินทาง แฟชั่นและความบันเทิง เป็นต้น
 •  
 • - 3 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับเงินสนับสนุนทีมละ 20,000 บาท เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นเต็มรูปแบบขึ้นมาและนำเสนอในรอบชิงชนะเลิศ
 •  
 • - ทีมที่ชนะเลิศจะได้นำเสนอผลงานในการประชุม UNESCO Symposium ว่าด้วยวิชาประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ในเดือนตุลาคม 2561 
 •  
 • - ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การยูเนสโก และไมโครซอฟท์ และ ผู้ใช้แอปพิลเคชั่น จะเป็นคณะผู้ประเมินและตัดสินผลงาน ทั้งทางเทคนิค และเนื้อหา

How to Apply

- รวมทีมหญิง - ชาย 2-5 คน (ผู้หญิงทั้งทีมได้ แต่ห้ามชายทั้งทีม) ที่มีความสามารถพัฒนา Web/Mobile Application ออกแบบ UX/UI ออกแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ฯลฯ แต่ละทีมควรมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นได้ เพื่อมาสร้างสรรค์ผลงาน ร่วมกับ ยูเนสโก และ ไมโครซอฟท์

- ในการสมัครทุกทีมต้องเสนอไอเดียว่า จะพัฒนา Web/Mobile Application แบบไหนเพื่อนำเสนอบทเรียนประวัติศาสตร์ร่วมรากอุษาคเนย์ ได้ดีที่สุด 

- ทางผู้จัดจะคัดเลือก 15 ทีม ที่เสนอไอเดียที่น่าสนใจที่สุด เข้าร่วม UNESCO-MICROSOFT Women's Hackathon

- ทีมที่ถูกคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศ วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ ยูเนสโก กรุงเทพฯ

- สมัครวันนี้ถึง 25 มีนาคม 2561

คำถาม/ข้อสงสัย: inbox ไปที่ Facebook : https://www.facebook.com/citizenshipmsthai/